Termeni de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre

Drepturi de autor. ©2021 ARON SAMU PHD LLM ESQ OÜ. Toate drepturile rezervate.

 

⧭ Acest document este protejat de drepturi de autor. Proprietarul de drept al informației, societatea comercială care asigură serviciile de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal al RUA – ONLINE COUNTRY S.A. își rezervă toate drepturile referitor la informația privită ca mod structurat de organizare a textului.

 

⧭ Acest document are o natură juridică complexă:

 • Documentul privit ca structură și organizare a informației – RUA – ONLINE COUNTRY S.A. are un drept de folosință limitată pe perioadă nedeterminată a textului acestei versiuni în limba română, fără secțiunile Header și Footer (“Antet” și “Subsol”) purtând marca autorului sau fără a face referință expresă la autorul acestui document, chiar utilizând mărci proprii de identificare, în beneficiu personal în vederea înlesnirii interacțiunilor și raporturilor contractuale la care este parte. RUA – ONLINE COUNTRY S.A. vă notifică faptul că nu este proprietarul acestui document privit ca mod de structurare a informației. Privit în această concepție, proprietarul de drept al informației își rezervă toate drepturile în raport cu informația conținută în cadrul acestui document. Este interzisă transmiterea acestui document în alt format digital decât având extensia “.pdf”, sau în alt format fizic decât numărul minim de coli A4.
 • Documentul în format fizic deținut de părțile contractante – poate fi gestionat de părțile contractante ca document fizic doar în scopul utilizării în cadrul relației contractuale și în scopul dovedirii raportului contractual în raport cu cealaltă parte contractantă sau cu autoritățile naționale sau supranaționale care au un drept juridic valid și necesar interpretate în cel mai strict mod obiectiv posibil; în acest scop poate fi copiat sau transmis, în integralitatea sa sau în parte, conținând obligatoriu în orice caz secțiunea “Drepturi de autor. ©2021 ARON SAMU PHD LLM ESQ OÜ. Toate drepturile rezervate.”. Este interzisă transmiterea acestui document în alt format decât având extensia “.pdf” sau în alt format fizic decât numărul minim de coli A4. Informațiile și datele cu caracter personal integrate în documentul fizic ca urmare a completării și semnării secțiunii finale care solicită identificarea părților vor fi gestionate în fluxul de activitate al Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al RUA – ONLINE COUNTRY S.A., și vor fi stocate de acesta în contul adresei Google LLC Email aron.samu@aronsamu.com.

 

⧭ După dispariția oricăror circumstanțe care obligă părțile la păstrarea documentului în vederea exercitării drepturilor sau îndeplinirii obligațiilor lor contractuale sau de interacțiune cu autoritățile naționale sau supranaționale care au un drept juridic valid și necesar interpretate în cel mai strict mod obiectiv posibil în legătură cu acest document, părțile au obligația de a distruge copiile fizice și/ sau electronice ale acestui document, privit în ambele accepțiuni, atât ca structură și organizare a informației cât și ca document fizic.

 

⧭ Orice utilizare, reproducere, alterare, modificare, completare sau prelucrare neautorizată este interzisă. Pentru orice informații sau neclarități privind drepturile referitoare la acest document, părțile sunt obligate să contacteze Proprietarul de drept al informației la adresa Google LLC Email aron.samu@aronsamu.com.

 

⧭ Proprietarul informației și RUA – ONLINE COUNTRY S.A. ca titular al dreptului de folosință limitată pe perioadă nedeterminată a textului acestei versiuni își rezervă drepturile de a utiliza toate mijloacele legale spre a mitiga și recupera prejudiciile suferite prin încălcarea drepturilor.

 

NOTIFICARE LEGALĂ: AVEȚI OBLIGAȚIA LEGALĂ SĂ RECUNOAȘTEȚI, SĂ ÎNȚELEGEȚI ÎN MOD COMPLET ȘI SĂ ACCEPTAȚI ÎN MOD LIBER ȘI LIPSIT DE ORICE CONSTRÂNGERE TOTALITATEA PREVEDERILOR INCLUSE AICI, ÎN CADRUL TERMENILOR DE ACCES, UTILIZARE ȘI/ SAU INTERACȚIUNE ÎN CADRUL STRATEGIEI ȘI POLITICII AFACERII NOASTRE (“TERMENI”) IMEDIAT DUPĂ PRIMA ACCESARE, UTILIZARE ȘI/ SAU INTERACȚIUNE (CHIAR ȘI ACCIDENTALĂ) ȘI ÎNTOTDEAUNA ANTERIOR CONTINUĂRII ORICĂREI ACCESĂRI, UTILIZĂRI ȘI/ SAU INTERACȚIUNI CU ORICE INFORMAȚIE, PRODUS(E) ȘI/ SAU SERVICII “RUA – ONLINE COUNTRY S.A.” ÎN CADRUL ORICĂREI INTERACȚIUNI CU AFACEREA NOASTRĂ.

 

Documentul Termeni de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre creează un acord de natură juridică obligatorie între Dumneavoastră (vizitatorul, utilizatorul și/ sau Contrapartida Comercială) pe de o parte și RUA – ONLINE COUNTRY S.A. și entitățile noastre afiliate sau controlate în mod semnificativ (desemnate în mod colectiv în continuare “RUA – ONLINE COUNTRY S.A.”, “RUA”, “ale noastre”, “al nostru” și/ sau “noi”, cu titlu exemplificativ) pe de altă parte privind accesul, utilizarea și/ sau interacțiunea Dumneavoastră în cadrul oricărei interacțiuni cu afacerea noastră.

 

Vă dorim un bun venit călduros în cadrul experienței RUA! Ați accesat afacerea noastră (inclusiv informațiile, produsele și/ sau serviciile noastre) și sunteți în procesul de a citi, recunoaște, înțelege în mod complet și accepta în mod liber și lipsit de orice constrângere totalitatea prevederilor incluse aici, în cadrul Termenilor de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre prin intermediul unei interacțiuni fizice și/ sau uneia digitale (inclusiv prin intermediul unor sisteme hardware, software, Internet, oricăruia dintre site-urile noastre web, experiențe digitale, interacțiunii cu sisteme media de socializare online, aplicații mobile, tehnologii care ne aparțin și/ sau informațiilor, produselor și/ sau serviciilor noastre), care fac parte din afacerea RUA – ONLINE COUNTRY S.A. (“Afacerea”). Este posibil să ne fi accesat informațiile, produsele și/ sau serviciile de afaceri prin intermediul unei interacțiuni fizice sau chiar prin intermediul unui telefon, sistem de calcul de tip computer (inclusiv de exemplu o consolă sau o tabletă) sau oricărei alte tehnologii sau inovații, denumite în continuare ca reprezentând un “Punct de Acces”. Orice tarife asociate serviciilor externe (de exemplu tarife sau prețuri impuse de operatorii de rețele) se vor aplica interacțiunii noastre, și vă vom notifica întotdeauna cel puțin prin intermediul informațiilor cu privire la orice suprataxă care ni se datorează dincolo de standardul legal și/ sau nivelurile practicate în cadrul de afaceri.

 

Termenii de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre se aplică imediat după prima Dumneavoastră accesare, utilizare și/ sau interacțiune (chiar și accidentală) și întotdeauna înainte de a continua oricare accesare, utilizare și/ sau interacțiune cu orice informații, produse și/ sau servicii “RUA – ONLINE COUNTRY S.A.” în cadrul oricărei interacțiuni cu Afacerea noastră, și se aplică în conformitate cu cadrul de reglementări aplicabil în primul rând ca rezident al unei țări (sau combinație privitor la acest din urmă aspect), și în al doilea rând în mod subsidiar în conformitate cu cadrul de reglementări determinat de alți factori (în primul rând de către apartenența Punctului de Acces la o anumită țară). Ca rezident al oricărei (incluzând oricare combinație privitor la acest din urmă aspect) “Țări Europene”, al “Țărilor Central-Europene” Austria, Ungaria, Polonia și/ sau Confederația Elvețiană, al “Țărilor Vest-Europene” Belgia, Franța, Germania și/ sau Italia, și/ sau al “Țărilor Internaționale Specifice” Argentina, Australia, Brazilia, Canada, Columbia și/ sau Emiratele Arabe Unite, prevederi specifice separate din cadrul “Secțiunilor” dedicate lor (alături de prevederi suplimentare care ar putea să fie de asemenea aplicabile) vor avea precedență față de orice alte prevederi neconforme și/ sau care ar intra în conflict cu ele (incluzând orice combinație privitor la acest din urmă aspect) în conformitate cu ordinea de prioritate (precedență de la stânga la dreapta) “Prevederi Țări Specifice” ⟴ “Prevederi Grup de Țări” ⟴ “Prevederi generale” ⥀.

 

În ceea ce privește strategiile, operațiunile și interacțiunile noastre globale de afaceri, RUA – ONLINE COUNTRY S.A. va fi entitatea responsabilă în conformitate cu prevederile tuturor documentelor noastre (“Documentație”), inclusiv dar fără limitare cu cele ale:

 1. Termenilor de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre;
 2. Strategiei și Politicii noastre de Confidențialitate;
 3. Strategiei și Politicii noastre de interacțiune cu Cookies;
 4. Documentației interne suplimentare aplicabile;
 5. Cadrului nostru contractual;
 6. Cadrului general de reglementare.

 

Prin accesarea, utilizarea și/ sau interacțiunea cu Afacerea noastră, v-ați oferit consimțământul specific de a primi comunicări specifice derivând de la RUA care sunt conforme cadrului de reglementări aplicabil în vigoare, incluzând fără limitare documentația noastră și cadrul de reglementare al Regulamentului General al Uniunii Europene privind Protecția Datelor Personale. Vă puteți oricând retrage acest consimțământ specific prin utilizarea opțiunilor prezentate mai jos. Sunteți totodată de acord cu faptul că orice informații, inclusiv dar fără limitare la dezvăluiri și/ sau la alte tipuri de comunicări, și/ sau orice acord trimis Dumneavoastră de către RUA (inclusiv într-o formă electronică) este conform cadrului de reglementare și este conform cu oricare dintre și cu totalitatea standard(elor) sau cerințelor juridice privind schimbul de comunicări și/ sau informații juridice, inclusiv cu privire la faptul că aceste chestiuni ar trebui prezentate în formă scrisă. În eventualitatea lipsei consimțământului Dumneavoastră exprimat în mod specific prin utilizarea opțiunilor prezentate mai jos, ne rezervăm dreptul de a vă prezenta orice informații, produse și/ sau servicii în legătură cu Afacerea, pe temeiul necesității rezonabile conforme cadrului de reglementare ca astfel de schimburi să aibă loc în contextul accesării, utilizării sau interacțiunii (de către) Dumneavoastră cu Afacerea noastră:

 

⧬ Selectând aceasta CONSIMT în mod liber și complet neconstrâns să fiu destinatar al tuturor acestor comunicări⧭ Selectând aceasta ÎMI RETRAG CONSIMȚĂMÂNTUL emis în mod liber și complet neconstrâns
⧬ Selectând aceasta în mod liber și complet neconstrâns NU CONSIMT să fiu destinatar al acestor comunicări⧭ Selectând aceasta CONSIMT în mod liber și complet neconstrâns să fiu destinatar al tuturor acestor comunicări

 

1. EMITERE, MODIFICARE, SUSPENDARE ȘI/ SAU ELIMINARE

 

RUA își rezervă prin aceasta dreptul ca în urmărirea sau gestionarea unilaterală a strategiei proprii de afaceri să poată emite, modifica, suspenda și/ sau elimina orice informație, produs și/ sau serviciu (inclusiv dar fără limitare orice promoție, practică legată de vizitatori, utilizatori și/ sau Contrapartide Comerciale, ofertă, documentație), fără preaviz dar întotdeauna într-o manieră în conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil în vigoare.

 

RUA poate de asemenea restricționa, suspenda, elimina, șterge sau anonimiza (inclusiv prin eliminarea accesului Dumneavoastră sau al nostru la) orice spațiu personal dedicat și/ sau informație în conexiune cu acestea fără preaviz în urmărirea sau gestionarea unilaterală a strategiei proprii de afaceri, fără a atrage niciun fel de răspundere, întotdeauna într-o manieră în conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil în vigoare..

 

Prin aceasta înțelegeți, respectați, vă asumați și exprimați acordul complet neconstrâns că o parte (inclusiv toate) (din) informațiile Dumneavoastră, în special cea care face parte din structuri de tip feeds (inclusiv dar fără limitare la cele generale, de istoric și/ sau activitate) și/ sau din spații accesibile publicului (inclusiv cele organizate și/ sau gestionate de Afacere) poate continua să fie accesibilă publicului în urma oricărei încetări, eliminări și/ sau ștergeri de cont, și că aceasta nu vă afectează drepturile în vigoare în privința obținerii eliminării acestor informații ca urmare a solicitării Dumneavoastră în acest sens în conformitate cu prevederile și/ sau procedurile cadrului de reglementare aplicabil în vigoare.

 

Prin aceasta înțelegeți, respectați, vă asumați și exprimați acordul că totalitatea prevederilor incluse sau la care se face trimitere aici în cadrul Termenilor de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre continuă să se aplice interacțiunii noastre ulterioare încetării, eliminării sau terminării interacțiunii noastre (inclusiv ulterior interacțiunii Dumneavoastră cu noi care a încetat sau ulterior oricărei modificări a spațiilor Dumneavoastră personale dedicate – inclusiv dar fără limitare prin încetare și/ sau ștergere) în ultima lor versiune în vigoare la momentul respectiv, care va fi imediat actualizată ca reprezentând versiunea aplicabilă de îndată ce o emitem și diseminăm în mod public prin intermediul Internet (cel puțin prin trimiterea la conținut în cadrul paginii principale ale site-ului Internet a afacerii noastre RUA).

 

Prin aceasta înțelegeți, respectați, acceptați și vă exprimați acordul complet neconstrâns că RUA își rezervă dreptul să actualizeze Termenii de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre și oricare dintre și toate prevederile la care se face trimitere aici absolut oricând. Într-un asemenea caz, RUA vă va notifica, și va proceda la fel în cazul oricărei și/ sau oricăror alte entități prin intermediul unei notificări scrise și/ sau prin publicarea acestei actualizări în cadrul mediilor Afacerii noastre care sunt accesibile publicului. Sunteți prin aceasta obligat ca în mod continuu și în cadrul fiecărei interacțiuni să vă actualizați înțelegerea, recunoașterea și/ sau acceptarea în întregime a celei mai actualizate versiune în vigoare a Termenilor de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre și a oricărei și tuturor prevederi(lor) la care se face trimitere acolo. În eventualitatea în care aveți orice problemă sau dezacord cu oricare dintre aceste prevederi ar trebui să încetați imediat interacțiunea Dumneavoastră cu Afacerea noastră, dar în niciun caz înainte de a ne notifica privind orice cerere validă pe care ați fi îndreptățit să o emiteți într-o asemenea circumstanță. Prin continuarea interacțiunii Dumneavoastră cu Afacerea noastră, vom lua act de acceptarea completă a totalității prevederilor conținute și la care se face trimitere aici (cu excepția și în măsura celei mai ample permisivități valide a cadrului de reglementare aplicabil), și totodată ne vom rezerva dreptul strategic de Afacere de a adopta orice acțiune validă bazată pe interesele valide ale Afacerii noastre.

 

În eventualitatea în care jurisdicții specifice au reglementări specifice în vigoare în materie, reglementările specifice aplicabile în vigoare se vor aplica în cea mai favorabilă manieră legitimă permisă de către scopu(ri)l(e) de protecție pentru care au fost adoptate în beneficiul RUA.

 

2. LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII JURIDICE

 

Prin aceasta în mod complet și în absența oricărei constrângeri recunoașteți, acceptați, agreați și consimțiți prevederilor incluse sau la care se face referire aici, care sunt emise și aplicate ca făcând parte din strategia noastră de afaceri, și reglementează maniera în care Dumneavoastră și RUA suntem de acord să ne protejăm în eventualitatea oricăror daune potențiale care ar putea fi cauzate în cadrul interacțiuni(lor)i noastre de afaceri inclusiv din cauza lipsei acestora.

 

Despăgubire și/ sau ELIBERARE

 

Prin aceasta în mod complet și în absența oricărei constrângeri recunoașteți, acceptați, agreați și consimțiți să despăgubiți, protejați și/ sau să considerați ca nevinovată RUA, partenerii, afiliații noștri, entitățile aflate sub control și/ sau gestionare (inclusiv totalitatea personalului), agenții, licențiatorii și/ sau orice Contrapartidă Comercială și/ sau de afaceri pentru și împotriva oricăror și tuturor problemelor care ar putea fi în orice mod legate de interacțiunea Dumneavoastră (sau încercare cu privire la aceasta) cu Afacerea sau cu orice entitate distinctă legitimă. Acționând în nume și interes personal, Dumneavoastră și reprezentând orice entitate care ar putea justifica un interes în asemenea chestiuni prin aceasta eliberați și/ sau descărcați RUA de orice (și de toate) solicitări(le), cereri(le) și/ sau cauze(le) (inclusiv dar fără limitare la acțiuni) pe care aveți chiar cel mai mic potențial legitim de a le pune în discuție cu privire la oricare (și toate) interacțiuni(le) Dumneavoastră (sau încercări în acest sens) cu Afacerea.

 

În eventualitatea în care jurisdicții specifice au reglementări specifice cu privire la chestiunile privind excluderi, excepții, proceduri juridice, remedii juridice, daune legale și/ sau răspunderi, reglementările specifice aplicabile în vigoare se vor aplica în cea mai favorabilă manieră legitimă permisă de către scopu(ri)l(e) de protecție pentru care au fost adoptate în beneficiul RUA.

 

NICIO PARTE (INCLUSIV COMBINAȚIE CU PRIVIRE LA ACEASTA) SAU TOTALITATEA AFACERII RUA NU VA FI ȚINUTĂ RĂSPUNZĂTOARE SAU OBLIGATĂ PENTRU COMPENSAȚIE PENTRU MOTIVELE ORICĂREI (INCLUSIV COMBINAȚIE CU PRIVIRE LA ACEASTA) SAU TOTALITĂȚII DAUNELOR (INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE ACCIDENTALE, INCIDENTALE, CONSECVENȚIONALE, INDIRECTE, DIRECTE ȘI/ SAU SPECIALE), INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE DAUNE CURENTE, PIERDERI DE DATE ȘI/ SAU PIERDERI DE OPORTUNITĂȚI DE AFACERI SAU PROFITURI, CARE SUNT ÎN MOD LEGITIM STABILITE CA REZULTÂND DIN ACCESAREA, UTILIZAREA (INCLUSIV IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII) ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA CU AFACEREA ȘI/ SAU CU PERFORMANȚA PREZENTATĂ, AȘTEPTATĂ ȘI/ SAU LIVRATĂ A INFORMAȚIEI, PRODUSELOR ȘI/ SAU SERVICIILOR OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL INTERACȚIUNII CU AFACEREA, INFORMAȚIA INCLUSĂ, LA CARE SE FACE REFERIRE SAU LIVRATĂ ACOLO SAU CU CONDUITA ALTOR ENTITĂȚI CARE INTERACȚIONEAZĂ CU AFACEREA (INDIFERENT DE MEDIUL EFECTIV REAL ȘI/ SAU ONLINE) SAU PARTICIPAREA (CHIAR ȘI ÎNCERCATĂ, INDIFERENT DE MEDIUL EFECTIV REAL ȘI/ SAU ONLINE) CONECTATĂ DE (UN) EVENIMENT(E) RUA ȘI/ SAU DE (UN) EVENIMENT(E) ALE ENTITĂȚILOR PARTENERE RUA, SAU DE INTERACȚIUNEA CU CONȚINUTUL ORICĂRUI VIZITATOR, UTILIZATOR ȘI/ SAU ENTITĂȚI CARE INTERACȚIONEAZĂ SAU DATORATĂ ORICĂRUI ALT TIP DE CIRCUMSTANȚĂ, EVENIMENT ȘI/ SAU ACTIVITATE LEGATĂ DE ACCESUL, UTILIZAREA (INCLUSIV IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE) ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA CU AFACEREA SAU ORICE INFORMAȚIE INCLUSĂ SAU LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN CADRUL ACESTEIA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTA (INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE PĂRȚI DIN CADRUL ACESTEIA SAU CONȚINUT, ȘI DE ASEMENEA CIRCUMSTANȚA REȚINUTĂ SAU INVOCATĂ ÎN MOD LEGITIM CĂ UTILIZAREA INCLUSIV IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE, ACCESUL ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA AR FI FOST ACCIDENTALĂ), CHIAR DACĂ RUA A FOST, ESTE SAU VA FI AVERTIZATĂ, SFĂTUITĂ SAU CONSILIATĂ CU PRIVIRE LA POTENȚIALA EXISTENȚĂ SAU APARIȚIE A UNOR ASEMENEA DAUNE ȘI/ SAU RĂSPUNDERI.

 

PRIN ACEASTA ÎN MOD COMPLET ȘI ÎN ABSENȚA ORICĂREI CONSTRÂNGERI RECUNOAȘTEȚI, ACCEPTAȚI, AGREAȚI ȘI CONSIMȚIȚI SĂ VĂ ASUMAȚI ȘI SĂ SUPORTAȚI RESPONSABILITATE COMPLETĂ PENTRU ACCESUL, UTILIZAREA ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA (STABILITE ÎN MOD LEGITIM CA FIIND CONECTATE, ÎN ORICE MANIERĂ) DUMNEAVOASTRĂ CU AFACEREA SAU ORICE INFORMAȚIE INCLUSĂ SAU LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN CADRUL ACESTEIA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTA (INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE PĂRȚI DIN CADRUL ACESTEIA).

 

PRIN ACEASTA TOTODATĂ ÎN MOD COMPLET ȘI ÎN ABSENȚA ORICĂREI CONSTRÂNGERI RECUNOAȘTEȚI, ACCEPTAȚI, AGREAȚI ȘI CONSIMȚIȚI CĂ SINGURUL REMEDIU ÎMPOTRIVA RUA ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE RĂSPUNDERI ȘI/ SAU DAUNE STABILITE ÎN MOD LEGITIM A FI CONECTATE (ÎN ABSOLUT ORICE MANIERĂ) CU ACCESAREA, UTILIZAREA (INCLUSIV IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII) ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA DUMNEAVOASTRĂ CU AFACEREA SAU ORICE INFORMAȚIE INCLUSĂ SAU LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN CADRUL ACESTEIA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTA (INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE LA ORICE PĂRȚI ALE ACESTEIA SAU CONȚINUT, ȘI DE ASEMENEA CIRCUMSTANȚA STABILITĂ SAU INVOCATĂ ÎN MOD LEGITIM CĂ UTILIZAREA INCLUSIV IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII, ACCESAREA ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA AR FI FOST ACCIDENTALĂ) A FOST, ESTE ȘI VA CONTINUA SĂ FIE ÎNCETAREA ACCESĂRII, UTILIZĂRII (SAU ÎNCERCĂRII UTILIZĂRII ÎN CAZUL UNUI EVENIMENT DE TIP IMPOSIBILITATE DE UTILIZARE) ȘI/ SAU INTERACȚIUNII CU AFACEREA ȘI/ SAU RUA.

 

ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE RUA AR FI ȚINUTĂ ÎN MOD LEGITIM CA RESPONSABILĂ PENTRU ORICE DAUNE ȘI/ SAU PIERDERI CARE SUNT REȚINUTE ÎN MOD LEGITIM A FI LEGATE (ÎN ABSOLUT ORICE MANIERĂ) CU ACCESUL, UTILIZAREA (INCLUSIV IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE) ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA (A) DUMNEAVOASTRĂ CU AFACEREA ȘI/ SAU ORICE INFORMAȚIE, RĂSPUNDEREA RUA VA FI ÎN ORICE CAZ LIMITATĂ ÎN MOD STRICT LA SUMA DE EUR) 100.00 (O SUTĂ).

 

3. JURISDICȚIE ȘI/ SAU SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

 

În eventualitatea în care jurisdicții specifice prevăd reglementări specifice cu privire la chestiunile jurisdicției și/ sau soluționării disputelor, reglementările specifice aplicabile în vigoare vor produce efecte în cea mai favorabilă manieră care este permisă de către scopurile de protecție datorită cărora au fost adoptate, în folosul RUA.

 

Prin aceasta în mod complet și în absența oricărei constrângeri recunoașteți, acceptați, agreați și consimțiți că Afacerea, Termenii de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre, Strategia și Politica noastră de Confidențialitate, Strategia și Politica noastră privind Cookies, orice acord sau practică de afaceri relevantă, legitimă și aplicabilă (chiar aparținând categoriilor de practici de afaceri comune, specifice în funcție de industrii sau generale), și de asemenea orice (inclusiv combinație a acestora) și/ sau toate disputele juridice, solicitările, evenimentele, cererile și/ sau procedurile juridice între Dumneavoastră și RUA vor fi rezolvate în exclusivitate în ceea ce privește totalitatea aspectelor lor generale sau particulare în cadrul legislației române aplicabile în vigoare, fără referință la și/ sau cu acordul Dumneavoastră specific exprimat prin aceasta a desconsiderării oricăror prevederi alternative în vigoare (chiar și parțiale) privind vreo alegere a cadrului juridic, și în orice caz nu vor fi guvernate de Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri din 1980.

 

Cu excepția cazurilor specifice și limitate în care ar exista o piedică juridică obligatorie în acest sens și în măsura celei mai stricte limitări la nivelul minim aplicabil în vigoare de protecție obligatorie a drepturilor consumatorilor în raport cu circumstanța particulară, specifică, prin aceasta în mod complet și în absența oricărei constrângeri recunoașteți, acceptați, agreați și consimțiți că orice (inclusiv combinație a acestora) și/ sau toate disputele juridice, solicitările, evenimentele, cererile și/ sau procedurile juridice care derivă fie într-o manieră directă sau indirectă din interacțiunea Dumneavoastră (inclusiv accidentală) cu Afacerea noastră (sau orice aspect al acesteia), incluzând dar fără limitare la orice achiziționare de produs(e) RUA, vor fi în mod complet și exclusiv soluționate în cadrul competent legitim al sistemului de instanțe judecătorești din Județul Mureș, România.

 

Oricare (inclusiv combinație a acestora) și/ sau toate solicitările, evenimentele de orice fel și/ sau cererile juridice pentru repararea prejudiciilor sau orice angajare a răspunderii vor fi emise, ridicate și trimise spre atenția noastră în orice caz într-un termen de 1 (un) an calendaristic după apariția cauzei solicitării, evenimentului, cererii și/ sau disputei, cu excepția cazului în care o durată diferită, mai scurtă sau mai lungă a acestui termen este cerută în mod obligatoriu în cazul specific de către legislația aplicabilă în vigoare. În orice caz, cel mai scurt termen aplicabil în mod legitim va fi cel care ne va guverna relația în privința acestui aspect.

 

În eventualitatea în care jurisdicții specifice prevăd reglementări specifice în materie, reglementările specifice aplicabile în vigoare vor produce efecte în cea mai favorabilă manieră care este permisă de către scopurile de protecție datorită cărora au fost adoptate, în folosul RUA.

 

4. ASPECTE PRIVIND PROPRIETATEA ASUPRA INFORMAȚIEI

 

Cu excepția informației Vizitatorului, Utilizatorului și Contrapartidei Comerciale (la care se face referire și care este definită în continuare), totalitatea informației noastre de afaceri (inclusiv dar fără limitare la informație textuală, de știri, povești, articole, cod de computer, software pentru computer, scripturi pentru computer, aplicații pentru computer incluzând orice funcție interactivă a acestora, oricare și toate elemente(le) artistice generale, schițe, stickere, elemente de design, grafice, fotografice, sunet, video, muzică, videoclip(uri) muzical(e), element(e) de animație, și orice alte informații de orice fel) se află în deplina proprietate a RUA sau a altor entități de la care RUA a obținut în mod legitim licențe de utilizare, și ca atare se află sub protecția cea mai completă a celui mai larg ambit al cadrelor internaționale de protecție a proprietății intelectuale (inclusiv dar fără limitare la cele care reglementează drepturi de autor, la marcă, asupra invențiilor și oricare dintre și toate celelalte aspecte care țin de protecția proprietății intelectuale). RUA și oricare dintre și toate celelalte entități își rezervă prin aceasta cel mai complet ambit al drepturilor de care se pot bucura în mod legitim în interiorul cadrelor internaționale de protecție a proprietății intelectuale (inclusiv dar fără limitare la cele care reglementează drepturi de autor, la marcă, asupra invențiilor și oricare dintre și toate celelalte aspecte care țin de protecția proprietății intelectuale), și de asemenea al celor incluse în prevederile conținute sau la care se face trimitere aici, în cadrul Termenilor de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre.

 

Totalitatea drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv dar fără limitare la mărci de comerț, denumiri comerciale și mărci de serviciu), de exemplu denumirea RUA și design-ul logo) sunt deținute în proprietate, protejate, înregistrate și/ sau utilizate în conformitate cu o licență de utilizare de către RUA. Nicio licență și/ sau niciun drept de proprietate nu sunt prin aceasta în nicio manieră conferite vizitatorilor, utilizatorilor, Contrapartidelor Comerciale și/ sau oricărei alte entități (nici chiar în încercarea interacționării cu Afacerea sau după încetarea unei asemenea interacțiuni) ca o consecință a accesării (inclusiv încercării acesteia), utilizării și/ sau interacțiunii cu Afacerea (inclusiv cu orice informație legată de aceasta).

 

PRIN ACEASTA ÎN MOD COMPLET ȘI ÎN ABSENȚA ORICĂREI CONSTRÂNGERI RECUNOAȘTEȚI, ACCEPTAȚI, AGREAȚI ȘI CONSIMȚIȚI SĂ MENȚINEȚI INTEGRITATEA A, SĂ NU MODIFICAȚI ÎN NICIO MANIERĂ ȘI SĂ NU ELIMINAȚI, ȘTERGEȚI ȘI/ SAU OMITEȚI ORICE SOLICITĂRI, NOTIFICĂRI ȘI/ SAU INFORMAȚII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, LICENȚĂ ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ DIN CADRUL ORICĂREI INFORMAȚII CARE ESTE SCOASĂ, DESCĂRCATĂ, TRANSFERATĂ, COPIATĂ, TIPĂRITĂ SAU ÎN ORICE MANIERĂ EXTRASĂ DIN CADRUL AFACERII (INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA TOTALITATEA INFORMAȚIEI ACESTEIA).

 

Până la cea mai limitată măsură în care RUA și orice altă entitate permit extragerea, descărcarea, transferul, tipărirea și/ sau utilizarea oricărei informații de afaceri, RUA sau orice entitate vă conferă prin aceasta o licență cât se poate de limitată, în interes exclusiv personal, a nu fi transferată și a nu fi sub-licențiată, mereu revocabilă în vederea interacțiunii cu asemenea informații de afaceri doar în scopul cel mai limitat în care această conferire a fost intenționată și doar pentru durata pentru care informația de afaceri a fost făcută accesibilă publicului. Niciun alt drept (inclusiv dar fără limitare la proprietate sau orice și toate licențele mai permisive în mod extensiv) nu este transferat în ceea ce privește informația de afaceri, care va fi întotdeauna utilizată în scopuri în mod exclusiv personale și întotdeauna cu caractere non-comerciale. RUA și orice altă entitate își rezervă prin aceasta cel mai complet ambit al drepturilor lor legitime de a controla, monitoriza, gestiona și de a modifica sau revoca aceasta licență extrem de limitată și/ sau interacțiunea Dumneavoastră (sau încercarea în legătură cu aceasta) cu orice informație de afaceri în absolut orice moment și pentru absolut orice motiv. RUA și orice altă entitate prin aceasta își rezervă de asemenea cel mai complet ambit al drepturilor lor legitime de a elimina sau restricționa accesul (inclusiv încercări cu privire la acesta) la orice informație de afaceri (indiferent de mediul și/ sau zona în care este afișată) care are cel mai redus potențial de a și/ sau care chiar se concretizează în a viola sau în absolut orice manieră a încălca sau a amenința orice drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv dar fără limitare la cele conținute în cadrul informației de afaceri) și/ sau orice prevederi conținute sau la care se face trimitere aici, în cadrul Termenilor de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre. Autorizarea RUA și a oricărei sau tuturor altor entități cu privire la această cât se poate de limitată utilizare nu este emisă sub absolut nicio formă în intenția renunțării sau nu trebuie interpretată ca absolut nicio renunțare la orice fel de drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu informația de afaceri.

 

Prin aceasta în mod complet și în absența oricărei constrângeri recunoașteți, acceptați, agreați și consimțiți să interacționați sau să încercați să interacționați cu informația de afaceri (inclusiv cu orice parte componentă a acesteia) numai prin abținerea completă de la a utiliza, copia, modifica, traduce în orice alt sistem sau limbă care ar putea dilua sau amenința cea mai completă integritate a drepturilor de proprietate intelectuală, prezenta, transfera, distribui, stoca (inclusiv dar fără limitare la a descărca), utiliza în orice manieră comercială și pentru absolut orice beneficiu, crea orice lucrări derivate ilegitime sau amenințătoare și/ sau orice compoziții cu privire la acestea, și în orice caz și/ sau manieră de a urmări exploatarea oricărei asemenea informații de afaceri, inclusiv a celor care aparțin informațiilor Vizitatorilor, Utilizatorilor și Contrapartidelor Comerciale (la care se face referire și care sunt definite în continuare), cu excepția informației Dumneavoastră personale afișată în mod legal, în absența obținerii legitime anterioare a celui mai limitat în ambit consimțământ scris specific din partea RUA, a licențiatorilor săi și a oricărei alte entități care ar putea avea pretenții privind proprietatea intelectuală în materie.

 

PE ACEASTĂ CALE SUNTEȚI NOTIFICAT CĂ ORICE INTERACȚIUNE SAU ÎNCERCARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTA CU INFORMAȚIA DE AFACERI ÎN AFARA AMBITULUI PREVEDERILOR CONȚINUTE ȘI/ SAU LA CARE SE FACE REFERIRE AICI, ÎN CADRUL TERMENILOR DE ACCES, UTILIZARE ȘI/ SAU INTERACȚIUNE ÎN CADRUL STRATEGIEI ȘI POLITICII AFACERII NOASTRE, AR PUTEA FI CONSIDERATĂ LA DISCREȚIA EVALUĂRII NOASTRE PROPRII LEGITIME ÎN CADRUL STRATEGIEI AFACERII NOASTRE A SE TRADUCE ÎN MOD POTENȚIAL ÎNTR-O ÎNCĂLCARE SAU ÎNCERCARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTA A ORICĂROR DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI/ SAU CADRE DE REGLEMENTARE (INCLUSIV ORICE PĂRȚI COMPONENTE ALE ACESTORA) ȘI VA FI ÎN CEL MAI EXTENSIV MOD POSIBIL PROTEJATĂ DE CĂTRE RUA ȘI/ SAU ORICE ALTĂ ENTITATE PRIN URMĂRIREA SUPUNERII DUMNEAVOASTRĂ LA CEA MAI AMPLĂ RĂSPUNDERE LEGITIMĂ PENALĂ ȘI/ SAU DE DREPT PRIVAT (INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA CIVILĂ), INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA DAUNE, PENALITĂȚI ȘI/ SAU ORICARE DINTRE ȘI TOATE PROTECȚIILE, RESTITUIRILE, RĂSPUNDERILE (ÎN LEGĂTURĂ CU INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA BENEFICII CONCRETIZATE ȘI/ SAU NECONCRETIZATE) ȘI MĂSURILE DE EXECUTARE AFERENTE.

 

INFORMAȚIA VIZITATORILOR, UTILIZATORILOR ȘI CONTRAPARTIDELOR COMERCIALE

 

Anumite funcții și/ sau spații în cadrul Afacerii pot permite afișarea de informație fotografică, informație video, comentarii și/ sau absolut orice alt tip de informație, care prin aceasta constituie și va continua să fie desemnată drept “Informația Vizitatorilor, Utilizatorilor și Contrapartidelor Comerciale”. RUA și oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi afectați de absolut nicio responsabilitate sau răspundere pentru asemenea informație care începe să fie afișată în cadrul Afacerii. Proprietatea asupra acestei informații, în măsura în care nu aparține domeniului public, sau în care alte drepturi pot fi invocate de către orice altă entitate, va fi a Dumneavoastră în cea mai limitată interpretare posibilă în mod obiectiv a chestiunii. Fără a condiționare în raport de statutul de proprietate efectivă interpretat ca atare în cel mai strict mod posibil, prin aceasta Dumneavoastră o licențiați în orice caz în beneficiul RUA și al oricăruia dintre licențiatorii RUA în conformitate cu prevederile expuse în continuare:

 

 1. Prin aceasta în înțelegerea completă a materiei și a implicațiilor acesteia (în mod potențial urmând căutarea Dumneavoastră independentă a unui sfat profesionist și/ sau a unei confirmări cu privire la aceasta) prezentați și declarați sub riscul și expunându-vă celor mai complete consecințe ale sancțiunii infracțiunii de fals în declarații faptul că sunteți îndreptățit în mod legitim să afișați asemenea informație și că prin aceasta conferiți RUA și tuturor licențiatorilor săi cel mai amplu grad legitim posibil în mod obiectiv de non-confidențialitate, non-exclusivitate, perpetuitate, potențial de transfer și/ sau de a sub-licenția (în toate cazurile în mod absolut liber de orice costuri asociate și/ sau prevederi condiționale) în legătură cu conferirea în beneficiul RUA și al totalității licențiatorilor săi a unei licențe globale, mondiale, internaționale de a gestiona și/ sau în orice manieră interacționa cu orice asemenea informație a Vizitatorilor, Utilizatorilor și Contrapartidelor Comerciale care apare afișată în cadrul Afacerii, inclusiv dar fără limitare la orice drept imaginabil neprotejat al oricărei entități care ar fi menționată în cadrul acestei informații, și/ sau orice concepte și/ sau idei care ar putea fi incluse în cadrul acestei informații, spre a fi potențial utilizate de către RUA și oricare și toți licențiatorii săi pentru orice motiv (inclusiv dar fără limitare la cele de ordin comercial), inclusiv dar fără limitare la potențiala interacțiune cu sau încercarea de interacțiune cu (parțială și/ sau completă) fără orice notificări prealabile, compensări și/ sau recunoașteri în scopul utilizării, copierii, modificării, traducerii în orice alt sistem sau limbă care ar putea dilua sau amenința cea mai completă integritate a drepturilor de proprietate intelectuală, prezentării, transferului, distribuției, stocării (inclusiv dar fără limitare prin descărcare), utilizării în orice manieră comercială și pentru absolut orice scop(uri) și/ sau beneficii de orice natură (inclusiv dar fără limitare la dezvoltări, manufacturi și/ sau activități de publicitate în legătură cu informația, produse și/ sau servicii), creării oricăror lucrări derivate și/ sau oricăror compoziții cu privire la acestea, și în orice caz și/ sau manieră a urmăririi exploatării oricărei asemenea informații de afaceri, inclusiv a celor care aparțin informațiilor Vizitatorilor, Utilizatorilor și Contrapartidelor Comerciale, inclusiv prin intermediul transferării oricărei și/ sau tuturor acestor drepturi și interese (chiar și a celor potențiale) absolut oricărei entități. RUA își rezervă întotdeauna dreptul suveran de a elimina orice informație a Vizitatorilor, Utilizatorilor și Contrapartidelor Comerciale oricând.
 2. Prin aceasta în mod complet și în absența oricărei constrângeri recunoașteți, acceptați, agreați și consimțiți faptul că informația chiar eliminată aparținând Vizitatorilor, Utilizatorilor și Contrapartidelor Comerciale poate rămâne accesibilă în cadrul Afacerii dacă a fost afișată și/ sau distribuită oricărui alt Vizitator, Utilizator și/ sau oricărei alte Contrapartide Comerciale care nu au eliminat-o de asemenea în mod automat, cu excepția celor mai ample eforturi de conformitate pe care le vom depune în cazul prezenței unei solicitări legitime specifice de a elimina orice date cu caracter personal (în special de natură sensibilă).

 

În eventualitatea în care jurisdicții specifice prevăd reglementări specifice în materie, reglementările specifice aplicabile în vigoare vor produce efecte în cea mai favorabilă manieră care este permisă de către scopurile de protecție datorită cărora au fost adoptate, în folosul RUA.

 

5. COD DE COMPORTAMENT AL VIZITATORILOR, UTILIZATORILOR ȘI/ SAU CONTRAPARTIDELOR COMERCIALE

 

Vă dorim bun venit în cadrul experienței RUA. Puteți să încercați o interacțiune sau să interacționați cu Afacerea doar dacă vă este permis în mod legitim să procedați în acest fel datorită vârstei Dumneavoastră legale naționale și posibilității legitime (inclusiv dar fără limitare la responsabilitate) și în eventualitatea unei cerințe legitime de consimțământ din partea unui reprezentant legal (incluzând dar fără limitare oricare dintre și toți părinții și/ sau supraveghetorii) a cadrului de reglementări sunteți obligați să îl obțineți în mod legitim și să ne notificați imediat în eventualitatea oricăror chestiuni privind aceasta. În cazul oricărui dubiu legat de interpretarea unor asemenea prevederi ale cadrului de reglementare, sunteți prin aceasta obligați să ne notificați imediat în vederea consilierii, fără ca aceasta să afecteze răspunderea și obligația Dumneavoastră exclusivă de a vă informa corespunzător privind aceasta și de a acționa în maniera celei mai depline conformități cu fiecare prevedere aplicabilă a cadrului de reglementare privind acest aspect.

 

Vă rugăm să vă rezervați timpul corespunzător pentru a recunoaște în mod complet și pentru a consimți în mod liber în absența absolut oricăror constrângeri asupra următoarelor prevederi fundamentale (care nu exclud aceeași recunoaștere completă și acordul exprimat în mod liber în absența absolut oricăror constrângeri asupra totalității Termenilor de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre):

 1. Furnizați informație complet originală.
  1. Aveți obligația exclusivă să furnizați Afacerii doar informație pe care sunteți îndreptățiți să o supuneți disponibilității (inclusiv dar fără limitare datorită faptului că aveți sau ați obținut drepturi complete și/ sau permisiuni în legătură cu aceasta), inclusiv dar fără limitare din partea oricăror entități care ar putea fi incluse și/ sau la care s-ar putea face referire în cadrul acestei informații.
  2. Când vă înregistrați în vederea accesului la un spațiu personal în cadrul RUA, prin aceasta obțineți și garantați, în cadrul strictei depline conformități cu totalitatea prevederilor Termenilor de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre, că:
   1. Dumneavoastră veți furniza întotdeauna cea mai corectă și actualizată informație în legătură cu înregistrarea spațiilor Dumneavoastră personale, ca urmare a judecății Dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile expuse în cadrul secțiunii E prezentată în continuare.
   2. Dumneavoastră veți păstra întotdeauna caracterul personal al înregistrării spațiilor Dumneavoastră proprii, și nu veți înregistra niciodată mai mult de 1 (un) spațiu personal RUA, înregistra unul sau mai multe spații personale RUA în legătură cu vreo altă entitate, și/ sau transfera spațiul Dumneavoastră personal sau accesul la acesta oricărei entități în afară de Dumneavoastră.
 2. Asigurați și garantați cea mai deplină siguranță.
  1. Aveți obligația exclusiv personală să protejați RUA, vizitatorii, utilizatorii, Contrapartidele Comerciale, să vă protejați pe Dumneavoastră și să protejați absolut orice altă entitate și să vă abțineți de la a expune RUA, vizitatorii, utilizatorii, Contrapartidele Comerciale, de a vă expune pe Dumneavoastră și de a expune absolut orice altă entitate, respectiv de și la orice tipuri de daune (inclusiv dar fără limitare la interpretarea noastră suverană în cadrul strategiei proprii de afaceri a unei asemenea expuneri), inclusiv dar fără limitare la orice circumstanță care ar avea chiar și cel mai redus potențial (inclusiv manifestarea faptică a unui asemenea potențial) să cauzeze tulburări, daune, dezactivări, evenimente de amestecare, sarcini, imixtiuni și/ sau limitări în legătură cu cel mai deplin și complet nivel realizabil de funcționalitate a Afacerii (inclusiv a oricăror aspecte în legătură cu aceasta).
  2. Aveți obligația exclusiv personală să vă limitați și abțineți de la a face informația disponibilă (inclusiv dar fără limitare la transferul acestei informații), indiferent de manifestarea materială a acesteia (inclusiv dar fără limitare la coduri de viruși, coduri de tip malware, cod programat și orice alt tip de informație fizică și digitală) într-o modalitate care are chiar și cel mai redus potențial (inclusiv manifestare faptică a acestui potențial) de a ocoli interacțiunea de afaceri intenționată (inclusiv dar fără limitare la interpretarea noastră suverană în cadrul strategiei de afaceri a unei asemenea interacțiuni) și/ sau în orice manieră de la a altera orice informație de afaceri, produs, serviciu, cod și/ sau măsură de securitate, funcție, tehnologie, protecție (inclusiv dar fără limitare la absolut orice aspect legat de securitate).
  3. Aveți obligația exclusiv personală să vă limitați și abțineți de la utilizarea oricărei maniere și metode de culegere a informației (inclusiv dar fără limitare la proceduri care implică extragerea automatizată de date, utilizarea de cod de tip robotizat, utilizare de tehnici mining, tip robot, crawling, scraping și harvesting și/ sau a unor coduri care le implică).
  4. Aveți obligația exclusiv personală să recunoașteți și să consimțiți în mod liber și în absența absolut oricărei constrângeri faptul că Afacerea noastră oferă acces public la orice informație pusă la dispoziția publicului (în legătură cu care noi totuși continuăm întotdeauna să ne rezervăm totalitatea drepturilor noastre legitime în orice caz). În absența instrucțiunilor noastre specifice și exprese în sens contrar, Dumneavoastră aveți obligația exclusiv personală să nu furnizați nicio informație cu caracter personal care (vă) aparține Dumneavoastră sau absolut oricărei alte entități.
 3. Asigurați și garantați cel mai ridicat nivel al interesului personal în oricare dintre și în toate interacțiunile de afaceri
  1. Aveți obligația exclusiv personală să vă limitați și abțineți de la furnizarea oricărei informații în contextele de marketing, publicitate, cereri și/ sau solicitări comerciale și în orice circumstanță de la furnizarea informației comerciale și/ sau de la crearea oricărei legături comerciale cu absolut orice entitate în contextul oricăror interacțiuni de afaceri (în afara interpretării și/ sau permisiunii noastre suverane în cadrul strategiei de afaceri cu privire la asemenea interacțiuni).
  2. Aveți obligația exclusiv personală să vă limitați și abțineți de la a solicita, strânge, colecta și/ sau a primi informație cu caracter personal de la absolut orice entitate și de la a emite sau transmite informație nesolicitată absolut oricărei alte entități în contextul oricăror interacțiuni de afaceri (în afara interpretării și/ sau permisiunii noastre suverane în cadrul strategiei de afaceri cu privire la asemenea interacțiuni).
  3. Aveți obligația exclusiv personală să vă limitați și abțineți de la a interacționa cu orice metodă și tehnologie de automatizare în cadrul și în încercarea de a iniția orice interacțiuni de afaceri (în afara interpretării și/ sau permisiunii noastre suverane în cadrul strategiei de afaceri cu privire la asemenea interacțiuni).
 4. Asigurați și garantați cel mai ridicat nivel al conduitei potrivite în cadrul oricărei interacțiuni de afaceri (inclusiv încercări cu privire la o asemenea interacțiune de afaceri și după încetarea unei asemenea interacțiuni de afaceri)
  1. Aveți obligația exclusiv personală să respectați interacțiunea cu Afacerea și experiența RUA și să vă limitați și abțineți de la furnizarea oricărei informații (inclusiv dar fără limitare la legături Internet de tip links) care are chiar și cel mai redus potențial (inclusiv manifestare faptică a acestui potențial) de a fi considerat (inclusiv dar fără limitare de către RUA și/ sau orice entitate competentă în mod legitim care are dreptul legal de a realiza o asemenea evaluare) să fie necorespunzătoare, să discrimineze pe orice temei, să inducă în eroare, să constituie o hărțuire sau o interacțiune sau încălcare nelegitimă, să constituie conținut malițios și/ sau să fie potențial ilegală, să nu fie reprezentativă a unei conduite potrivite pe orice fundamentare (inclusiv dar fără limitare acelea care aparțin moralității sancționabile din punct de vedere juridic sau atitudinilor și practicilor obișnuite) sau chiar datorită faptului că ar putea fi obiectat împotriva ei de către absolut orice entitate.
  2. Aveți obligația exclusiv personală să asigurați deplina conformitate cu orice prevedere legislativă aplicabilă în mod obiectiv, și RUA își rezervă dreptul (fără să își asume obligația corelativă) de a analiza, cenzura și/ sau chiar elimina orice informație care derivă de la Dumneavoastră și/ sau orice altă entitate.
 5. Asigurați și garantați cel mai ridicat nivel de reprezentare personală
  1. Aveți obligația exclusiv personală să vă limitați și abțineți de la impersonarea și falsa reprezentare a oricărei alte entități juridice care este separată de Dumneavoastră.
  2. Asigurarea și garanția anterioară este intenționată a include fără limitare oricare dintre și toți ceilalți vizitatorii, utilizatorii și Contrapartidele Comerciale RUA.
  3. Aveți obligația exclusiv personală să asigurați siguranța și securitatea oricărei informații de autentificare legată de accesarea spațiilor personale (inclusiv dar fără limitare a credențialelor, numelor de utilizator și parolelor, pe care menționăm fără a emite o recomandare că le-ați putea anonimiza în mod automat în cazul în care considerați că nu ar trebui să vă identifice sau să permită ca o asemenea identificare personală să se producă; cu toate acestea, conduita Dumneavoastră asumată în mod complet și acceptată în absența absolut oricărei constrângeri cu privire la acest aspect ar putea rezulta în imposibilitatea RUA de a vă oferi cel mai amplu nivel de protecții legate de afișarea, protejarea acestei informații sau menținerea unei comunicări efective cu Dumneavoastră, astfel încât ar trebui să vă urmați întotdeauna alegerile Dumneavoastră personale doar prin acceptarea completă a consecințelor lor). Aveți de asemenea obligația exclusiv personală de a asigura că niciun acces neautorizat nu are loc în ceea ce privește contul Dumneavoastră sub controlul Dumneavoastră personal, în mod suplimentar (și separat) față de măsurile de securitate pe care le utilizăm în mod strict cu privire la oricare dintre spațiile Dumneavoastră personale.
  4. Aveți obligația exclusiv personală să notificați RUA prin intermediul oricărui canal oficial de comunicare cu privire la orice interacțiune cu spațiile Dumneavoastră personale RUA pe care o considerați ca fiind neautorizată, deoarece Dumneavoastră purtați răspunderea exclusiv personală cu privire la orice (inclusiv dar fără limitare la circumstanțe și/ sau evenimente) are loc cu privire la spațiile Dumneavoastră personale RUA, indiferent dacă a implicat acțiunile, cunoașterea, consimțământul sau permisiunea Dumneavoastră.
  5. RUA PRIN ACEASTA NU VA FI (ÎN MĂSURA CELEI MAI EXTINSE LEGITIMITĂȚI) ÎNVINOVĂȚITĂ, RĂSPUNZĂTOARE ȘI/ SAU ȚINUTĂ VINOVATĂ ÎN ORICE CAZ ȘI/ SAU CIRCUMSTANȚĂ CU PRIVIRE LA ORICE PIERDERI, DAUNE ȘI/ SAU PROBLEME CARE AR PUTEA DERIVA DIN INTERACȚIUNEA DUMNEAVOASTRĂ CU ȘI/ SAU DATORATE IMPOSIBILITĂȚII DUMNEAVOASTRĂ DE A INTERACȚIONA CU AFACEREA ȘI/ SAU DATORATE ORICĂREI INTERACȚIUNI NEAUTORIZATE ÎN LEGĂTURĂ CU SPAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE.

 

6. PROBLEME ȘI/ SAU ÎNCĂLCĂRI DE DREPTURI DE AUTOR ȘI ORICE ALTE DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Ar trebui să luați în considerare căutarea sfatului unor consultanți profesioniști autorizați în mod legitim (inclusiv dar fără limitare la unii juridici) înainte de a supune o notificare atenției noastre deoarece o asemenea conduită ar putea atrage impunerea unor costuri administrative și/ sau legale (inclusiv dar fără limitare la impuneri materiale, penalități și/ sau daune) asupra Dumneavoastră în eventualitatea unor solicitări nefondate și/ sau false. În absența oricărui temei legitim în sens contrar și întotdeauna într-o manieră legitimă, RUA prin aceasta își rezervă dreptul suveran de a evalua efortul depus în vederea gestionării acestor notificări la nivelul valorii conforme acordului contractual care v-a fost acordată, și în absența unui asemenea acord contractual nu vom impune efortul sub nicio formă la un nivel inferior nivelului de acord contractual minim al Afacerii RUA. RUA poate alege să stopeze și/ sau elimine orice spații personale pe care le consideră că au potențialul determinat în mod legitim de a încălca orice drepturi de proprietate intelectuală. Cu toate acestea RUA prin aceasta nu își asumă obligația de a proceda în acest mod.

 

În eventualitatea în care doriți să emiteți o pretenție de utilizare nepotrivită (inclusiv potențial al unei asemenea utilizări să aibă loc și/ sau rezolvare inacceptabilă a unei asemenea solicitări anterioare în legătură cu aceasta) cu privire la drepturile Dumneavoastră de proprietate intelectuală, aveți obligația prealabilă (înaintea implicării oricărei alte entități în materie în afară de oricare dintre și/ sau toți consultanții profesioniști autorizați în mod legitim menționați anterior) de a ne contacta în scris cu privire la această chestiune.

 

Solicitarea scrisă trebuie să conțină în orice caz o descriere completă și corespunzătoare a faptelor pretinse, o declarație a evaluării Dumneavoastră de bună credință că pretinsa utilizare nepotrivită chiar este una nepotrivită în fapt (inclusiv o declarație în legătură cu temeiul acestei evaluări), alături de declarația Dumneavoastră emisă în deplină asumare a penalități asociate falsului în declarații (în conformitate cu cadrul legislativ potrivit care este în vigoare și se aplică declarației Dumneavoastră) cu privire la caracterul complet și corespunzător al prezentării faptelor pretinse și a calității Dumneavoastră legitime de a emite solicitarea.

 

În eventualitatea în care jurisdicții specifice prevăd reglementări specifice în materie, reglementările specifice aplicabile în vigoare vor produce efecte în cea mai favorabilă manieră care este permisă de către scopurile de protecție datorită cărora au fost adoptate, în folosul RUA.

 

7. COMENTARII, ÎNTREBĂRI, PROBLEME, ÎNGRIJORĂRI SAU PLÂNGERI

 

Dumneavoastră și/ sau absolut orice entitate puteți contacta RUA cu întrebări, pune în discuție probleme sau îngrijorări, sau înregistra plângeri cu privire la Termenii de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre și/ sau orice prevedere sau document la care se face referire aici prin intermediul contactării noastre:

 

Denumire Contrapartidă Comercială:

ARON SAMU PHD LLM ESQ OÜ, prin

 

Nume Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (Data Protection Officer) învestit cu protecția datelor cu caracter personal:

Dr. Áron Samu, LL.M., Esq.

 

Adresă:

Harju maakond, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6, Tallinn, Eesti Vabariik (Estonia), postal code 15551

 

Număr de telefon mobil:

0040743773239

00407​GDPREADY

 

Adresă Google LLC Email:

aron.samu@aronsamu.com

 

Disponibilitatea personalului învestit cu protecția datelor cu caracter personal: proactivă 24/7 (24 ore zilnic, 7 zile pe săptămână, prin prisma obligațiilor ce derivă din cadrul legislativ comunicarea considerându-se a fi făcută în prima zi națională lucrătoare următoare datei trimiterii efective dacă trimiterea efectivă a comunicației s-a realizat într-o zi națională liberă, caracteristicile zi lucrătoare și zi liberă urmând a fi interpretate în conformitate cu legislația română aplicabilă acestui document în ceea ce privește interpretarea).

 

8. PARTENERI, CONTRAPARTIDE COMERCIALE, ENTITĂȚI TERȚE ȘI/ SAU ORICE ALTE ENTITĂȚI AFLATE ÎN LEGĂTURĂ CU AFACEREA

 

Uneori (chiar de multe ori sau chiar oricare majoritate calificată a acestor dăți), RUA poate fi implicată în mod direct sau indirect în legături sau facilitări de transferuri către și/ din partea Partenerilor cu orice pagini de Internet, platforme și/ sau sisteme deținute de Entități Terțe (inclusiv dar fără limitare la platforme de tip rețele de socializare, forum-uri, aplicații mobile sau Apps), și orice alte informații, produse și/ sau servicii (“Entități Terțe”). Vizitatorii, utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale pot alege și/ sau deveni conectate cu acești Parteneri, Contrapartide Comerciale, Entități Terțe și/ sau orice alte entități care se află în legătură cu Afacerea. Cu toate acestea, vă notificăm prin aceasta faptul că RUA nu întotdeauna sprijină, controlează, gestionează în mod direct și/ sau monitorizează informația, activitățile, produsele, serviciile și/ sau Afacerile entităților la care se face referire în cadrul acestei Secțiuni curente, și de asemenea vă notifică prin aceasta cu privire la obligația Dumneavoastră de a deveni conștienți și de a adera la prevederile relației și/ sau interacțiunii cu acestea, cel puțin prin consultarea documentației lor oficiale de natură similară în raport cu cea a noastră în urma alegerii Dumneavoastră libere în absența absolut oricărei constrângeri (inclusiv dar fără limitare la documente de o natură echivalentă “Termenilor” (inclusiv dar fără limitare la “de utilizare”, “de servicii”), politicilor de confidențialitate, securitate și sau privind Cookies. Vă recomandăm că în urma alegerii Dumneavoastră libere în absența absolut oricărei constrângeri ar trebui să inspectați și să revizuiți cu atenție orice informație, activități, produse, servicii și/ sau Afaceri ale entităților la care se face referire în cadrul prezentei Secțiuni. Prin aceasta sunteți de acord că RUA nu a fost, nu este și va continua să nu fie în absolut niciun mod și în absolut nicio măsură vinovată și/ sau răspunzătoare pentru informația, activitățile, produsele, serviciile și/ sau Afacerile entităților la care se face referire în cadrul prezentei Secțiuni și că alegeți să accesați, utilizați și/ sau interacționați cu datele și/ sau Afacerile menționate anterior în conformitate cu toleranța Dumneavoastră proprie la risc și/ sau pe propriul Dumneavoastră risc.

 

9. ANUNȚURI DE IMPORTANȚĂ CRITICĂ CĂTRE CARE SUNTEȚI NOTIFICAȚI SĂ DIRECȚIONAȚI ATENȚIE ȘI CONSIDERAȚIE SPECIALĂ

 

INFORMAȚII, PRODUSE ȘI/ SAU SERVICII CARE INCLUD COMPONENTE MEDICALE, NUTRIȚIONALE, DE STARE GENERALĂ DE SĂNĂTATE FIZICĂ ȘI MENTALĂ ȘI/ SAU DE ORICE ACTIVITĂȚI FIZICE

 

Afacerea poate gestiona informații, produse și/ sau servicii care pot include componente medicale, nutriționale, de stare generală de sănătate fizică și mentală și/ sau de orice activități fizice. Aceste componente sunt incluse doar în scopul informării Dumneavoastră și nu trebuie considerate sub nicio formă sfaturi și/ sau servicii de natură medicală, sau ca fiind gestionate în contextul diagnosticărilor și/ sau tratamentelor.

 

Aveți obligația exclusiv personală să luați în considerare în mod complet orice riscuri și implicații ale oricăror decizii personale ale Dumneavoastră cu privire la orice parte a și a tuturor acestor informații, produse și/ sau servicii și să, ca urmare a alegerii Dumneavoastră personale pe care vă recomandăm să o explorați, căutați sfatul profesionist al unui specialist autorizat în mod legitim (inclusiv dar fără limitare la medic doctor) și/ sau expert înainte de implicarea în orice activitate (inclusiv dar fără limitare la una având natură fizică).

 

Aveți obligația exclusiv personală să vă limitați și abțineți de la desconsiderarea oricărui asemenea sfat profesionist menționat anterior și/ sau să cauzați întârzieri în căutarea și obținerea unui asemenea sfat profesionist pe temeiul oricăror informații, produse și/ sau servicii care pot include componente medicale, nutriționale, de stare generală de sănătate fizică și mentală și/ sau de orice activități fizice.

 

RUA PRIN ACEASTA NU VA FI (ÎN MĂSURA CELEI MAI EXTINSE LEGITIMITĂȚI) ÎNVINOVĂȚITĂ, RĂSPUNZĂTOARE ȘI/ SAU ȚINUTĂ VINOVATĂ ÎN ORICE CAZ ȘI/ SAU CIRCUMSTANȚĂ CU PRIVIRE LA ORICE PROBLEME, DAUNE ȘI/ SAU PIERDERI PE CARE LE-AȚI PUTEA SUFERI DIN CAUZA INTERACȚIUNII DUMNEAVOASTRĂ CU ȘI/ SAU DATORATE IMPOSIBILITĂȚII DUMNEAVOASTRĂ DE A INTERACȚIONA CU AFACEREA.

 

În eventualitatea în care jurisdicții specifice prevăd reglementări specifice în materie, reglementările specifice aplicabile în vigoare vor produce efecte în cea mai favorabilă manieră care este permisă de către scopurile de protecție datorită cărora au fost adoptate, în folosul RUA.

 

10. INTERACȚIUNILE VIZITATORILOR, UTILIZATORILOR ȘI/ SAU CONTRAPARTIDELOR COMERCIALE

 

Vă notificăm pe această cale de faptul că Afacerea noastră nu este răspunzătoare pentru interacțiunile Dumneavoastră (sau imposibilitatea de a lua parte la acestea) personale (inclusiv dar fără limitare la cele în format anonim sau prin intermediul impersonării) cu vizitatorii, utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale (inclusiv cele pe care nu le cunoașteți și/ sau recunoașteți, inclusiv eventualitatea confuziilor în special dar fără limitare la aspectele legate de confidențialitatea și securitatea interacțiunilor Dumneavoastră) în cadrul Afacerii noastre, a produselor, serviciilor și/ sau oricăror informații incluse sau la care se face referire în cadrul acesteia sau în legătură cu aceasta (inclusiv dar fără limitare la orice părți ale acesteia, conținut sau materiale, precum și circumstanța invocată sau determinată în mod legitim că utilizarea inclusiv imposibilitatea utilizării, accesarea și/ sau interacțiunea ar fi fost accidentală) sau pentru orice răspunderi, probleme și/ sau daune pe care le-ați putea suferi ca urmare a interacțiunilor respective, în cea mai mare, deplină și în orice caz cea mai completă și cuprinzătoare măsură permisă de către și neinterzisă de către cadrul de reglementare aplicabil în vigoare (inclusiv dar fără limitare la cel de natură juridică).

 

În eventualitatea în care jurisdicții specifice prevăd reglementări specifice în materie, reglementările specifice aplicabile în vigoare vor produce efecte în cea mai favorabilă manieră care este permisă de către scopurile de protecție datorită cărora au fost adoptate, în folosul RUA.

 

Vă notificăm pe această cale cu privire la răspunderea Dumneavoastră exclusivă și expunerea proprie față de orice riscuri (și că vă recomandăm să acționați într-o manieră prudentă) oricând interacționați cu oricare vizitatori, utilizatori și/ sau Contrapartide Comerciale (inclusiv acelea pe care nu le cunoașteți și/ sau recunoașteți, inclusiv eventualitatea confuziilor în special dar fără limitare la aspectele legate de confidențialitatea și securitatea interacțiunilor Dumneavoastră) în cadrul Afacerii noastre, a produselor, serviciilor și/ sau oricăror informații incluse sau la care se face referire în cadrul acesteia sau în legătură cu aceasta (inclusiv dar fără limitare la orice părți ale acesteia, conținut sau materiale, precum și circumstanța invocată sau determinată în mod legitim că utilizarea inclusiv imposibilitatea utilizării, accesarea și/ sau interacțiunea ar fi fost accidentală).

 

Înainte ca Dumneavoastră să vă întâlniți cu un alt vizitator, utilizator, cu o altă Contrapartidă Comercială și/ sau persoană într-un mediu real, de tip față în față, vă recomandăm să luați în considerare efectuarea unei investigații prudente, întâlnirea să se producă în prezența altora în care aveți încredere, selectarea de locuri publice, și de asemenea în orice caz notificarea altora în care aveți încredere despre locația și disponibilitatea Dumneavoastră. RUA prin aceasta reafirmă faptul că nu avem nicio datorie și/ sau obligație să ne implicăm în cadrul oricărei dispute cu privire la vizitatori, utilizatori, Contrapartide Comerciale sau alte entități, că nu vom fi implicați să suportăm absolut orice fel de răspundere în legătură cu acestea, cu toate că ne și rezervăm dreptul suveran de a ne implica în cadrul acestora oricând alegem în mod suveran să procedăm astfel.

 

11. NOTIFICARE DE GARANȚIE

 

În eventualitatea în care jurisdicții specifice prevăd reglementări specifice în materie de excluderi, proceduri juridice, remedii juridice, daune legale și/ sau responsabilități, reglementările specifice aplicabile în vigoare vor produce efecte în cea mai favorabilă manieră care este permisă de către scopurile de protecție datorită cărora au fost adoptate, în folosul RUA.

 

Afacerea, produsele, serviciile și/ sau orice informații incluse sau la care se face referire în cadrul acesteia sau în legătură cu aceasta (inclusiv dar fără limitare la orice părți ale acesteia, conținut sau materiale, precum și circumstanța invocată sau determinată în mod legitim că utilizarea inclusiv imposibilitatea utilizării, accesarea și/ sau interacțiunea ar fi fost accidentală) sunt emise, puse la dispoziție și/ sau livrate în manieră “CA ATARE”. Niciun tip de recunoașteri, garanții, aserțiuni sau obligații de absolut nicio natură nu sunt emise și/ sau asumate cu privire la (inclusiv dar fără limitare la) caracterul complet (inclusiv dar fără limitare la aspectul completei deschideri rezonabile în mod legitim care ar putea face obiectul interpretării și/ sau revizuirii judiciare), caracterul temeinic, acuratețea, caracterul corespunzător (inclusiv dar fără limitare la caracterul adecvat al absolut oricăror activități în legătură cu publicitatea și/ sau marketing-ul), caracterul folositor (sau orice alte trăsături și/ sau caracteristici) a(l) Afacerii, produselor, serviciilor și/ sau oricărei informații incluse sau la care se face referire aici sau în legătură cu aceasta (inclusiv dar fără limitare la orice părți ale acesteia, conținut sau materiale, precum și circumstanța invocată sau determinată în mod legitim că utilizarea inclusiv imposibilitatea utilizării, accesarea și/ sau interacțiunea ar fi fost accidentală).

 

RUA PRIN ACEASTA NU ESTE ȘI ÎN ORICE CAZ VA CONTINUA SĂ NU FIE ÎN NICIUN MOD RĂSPUNZĂTOARE ȘI/ SAU VINOVATĂ PENTRU CONȚINUTUL ORICĂROR VIZITATORI, UTILIZATORI ȘI/ SAU CONTRAPARTIDE COMERCIALE CARE ESTE VEHICULAT ȘI/ SAU AFIȘAT ÎN CONTEXTUL AFACERII, PRODUSELOR, SERVICIILOR ȘI/ SAU ORICĂREI INFORMAȚII INCLUSE SAU LA CARE SE FACE REFERIRE AICI SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTA (INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE PĂRȚI ALE ACESTEIA, CONȚINUT SAU MATERIALE, PRECUM ȘI CIRCUMSTANȚA INVOCATĂ SAU DETERMINATĂ ÎN MOD LEGITIM CĂ UTILIZAREA INCLUSIV IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII, ACCESAREA ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA AR FI FOST ACCIDENTALĂ) ȘI/ SAU PENTRU ORICE ACCESARE, UTILIZARE ȘI/ SAU INTERACȚIUNE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA ÎN CEA MAI MARE, DEPLINĂ ȘI ÎN ORICE CAZ CEA MAI COMPLETĂ ȘI CUPRINZĂTOARE MĂSURĂ PERMISĂ DE CĂTRE ȘI NEINTERZISĂ DE CĂTRE CADRUL DE REGLEMENTARE APLICABIL ÎN VIGOARE (INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA CEL DE NATURĂ JURIDICĂ).

 

În ciuda celor mai bune eforturi în sens contrar cu privire la următoarele și în vederea mitigării aspectelor privind riscul la care se face referire în continuare, RUA prin aceasta nu își asumă și/ sau garantează faptul că Afacerea, produsele, serviciile și/ sau orice informație inclusă sau la care se face referire aici sau în legătură cu acestea (inclusiv dar fără limitare la orice părți ale acesteia, conținut sau materiale, precum și circumstanța invocată sau determinată în mod legitim că utilizarea inclusiv imposibilitatea utilizării, accesarea și/ sau interacțiunea ar fi fost accidentală) și/ sau orice accesare, utilizare și/ sau interacțiune în legătură cu acestea nu au potențialul de a deveni întrerupte sau nu vor cauza erori, că nu vor exista orice defecte care nu ar putea fi corectate, că acele corecturi vor avea loc într-o anumită perioadă de timp, și/ sau că experiențele în legătură cu Afacerea vor fi libere de cod de tip malware, viruși și/ sau orice alt element dăunător sau altă caracteristică dăunătoare.

 

RUA prin aceasta se dezice de totalitatea răspunderilor, garanțiilor și/ sau asumărilor (indiferent de natura lor expresă sau subînțeleasă, generală sau specifică), cu privire la Afacere, produsele, serviciile și/ sau orice informație inclusă sau la care se face referire aici sau în legătură cu acestea (inclusiv dar fără limitare la orice părți ale acesteia, conținut sau materiale incluzându-le pe cele aflate în legătură cu vizitatori, utilizatori sau Contrapartide Comerciale, precum și circumstanța invocată sau determinată în mod legitim că utilizarea inclusiv imposibilitatea utilizării, accesarea și/ sau interacțiunea ar fi fost accidentală) și/ sau orice accesare, utilizare și/ sau interacțiune în legătură cu acestea, inclusiv dar fără limitare la garanții de titlu (inclusiv de proprietate) exprese sau implicite, caracter comercial, conformitate cu privire la orice scopuri specifice și/ sau lipsa de încălcări în cea mai mare, deplină și în orice caz cea mai completă și cuprinzătoare măsură permisă de către și neinterzisă de către cadrul de reglementare aplicabil în vigoare (inclusiv dar fără limitare la cel de natură juridică).

 

Prin aceasta în mod complet și în absența absolut oricărei constrângeri recunoașteți, acceptați, agreați și consimțiți faptul că Dumneavoastră și/ sau constructorii Punctelor Dumneavoastră de Acces (sau orice inclusiv combinație de furnizori de garanții în legătură cu acestea) sunteți în mod exclusiv și complet responsabili pentru orice daune ale Punctelor Dumneavoastră de Acces care reprezintă un rezultat imediat sau o consecință mediată a accesării (chiar accidentală), utilizării și/ sau interacțiunii Dumneavoastră cu Afacerea, produsele, serviciile și/ sau orice informație inclusă sau la care se face referire aici sau în legătură cu acestea (inclusiv dar fără limitare la orice părți ale acesteia, conținut sau materiale, precum și circumstanța invocată sau determinată în mod legitim că utilizarea inclusiv imposibilitatea utilizării, accesarea și/ sau interacțiunea ar fi fost accidentală), în cea mai mare, deplină și în orice caz cea mai completă și cuprinzătoare măsură permisă de către și neinterzisă de către cadrul de reglementare aplicabil în vigoare (inclusiv dar fără limitare la cel de natură juridică).

 

Ne dorim în mod sincer ca Dumneavoastră să vă bucurați și să primiți cel mai complet nivel rezonabil de beneficiu în urma accesării, utilizării și/ sau interacțiunii cu Afacerea, produsele, serviciile și/ sau orice informație inclusă sau la care se face referire aici sau în legătură cu acestea (inclusiv dar fără limitare la orice părți ale acesteia, conținut sau materiale, precum și circumstanța invocată sau determinată în mod legitim că utilizarea inclusiv imposibilitatea utilizării, accesarea și/ sau interacțiunea ar fi fost accidentală) noastre; cu toate acestea, prin aceasta nu putem și nu ne asumăm și/ sau garantăm niciun (inclusiv combinație de) rezultat(e) final(e) sau faptul că vă creați absolut orice fel de așteptări în legătură cu acestea.

 

12. PREVEDERI FINALE

 

NOTIFICARE IMPORTANTĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SISTEME DE APLICAȚII: Vizitatorii, utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale prin aceasta în mod complet și în absența absolut oricărei constrângeri recunosc, acceptă, agreează și consimt cu privire la faptul că documentul Termeni de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre constituie un acord contractual obligatoriu doar între părțile sale, în concret Dumneavoastră și RUA, și că interacțiunea Dumneavoastră cu Sistemele de Aplicații (de exemplu, Apple Inc. App Store®, și/ sau Google LLC Play) în cadrul cărora ați fi putut accesa, începe sau continua utilizarea și/ sau interacționa cu o aplicație RUA (“App”) nu vă exonerează de la incidența totalității prevederilor (incluse sau la care se face referire aici) care sunt aplicabile interacțiunii Dumneavoastră cu RUA.

 

RUA poate Aloca și/ sau Transfera drepturile, sarcinile, obligațiile și/ sau răspunderile prevăzute de către Documentația de Afaceri proprie și cadrul de reglementare aplicabil oricărei (inclusiv grupări de) entități fără emiterea oricărei notificări față de vizitator, utilizator și/ sau Contrapartidă Comercială în absolut orice moment, cu excepția cazurilor specifice limitate în care o asemenea notificare este obligatorie conform prevederilor cadrului de reglementare aplicabil. Orice asemenea prevedere va menține cu toate acestea în deplină vigoare cel mai amplu set aplicabil de prevederi care ne conțin drepturile, sarcinile, obligațiile și/ sau răspunderile.

 

Refuzul sau eșuarea noastre de a gestiona, asigura și/ sau impune aplicabilitatea (în manieră oricât de strictă am putea sau eșua să alegem aspectul) prevederilor incluse sau la care se face referire aici nu trebuie și nu vor trebui în niciun caz interpretate ca o renunțare la oricare dintre drepturi. Vizitatorii, utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale sunt prin aceasta notificați în permanență cu privire la cel mai amplu nivel legitim de aplicabilitate al prevederilor incluse sau la care se face referire aici.

 

În eventualitatea în care oricare dintre prevederile incluse sau la care se face referire aici ar fi considerate nule, invalide, ineficiente și/ sau imposibil de aplicat, vor fi interpretate în maniera celui mai mare nivel al lor de validitate, eficiență și aplicabilitate în spiritul principiilor și prevederilor incluse sau la care se face referire aici, și în orice caz cel mai amplu rest legitim de prevederi potrivite în mod legitim incluse sau la care se face referire aici își vor menține de asemenea cel mai mare nivel de validitate, eficiență și aplicabilitate în spiritul principiilor și prevederilor incluse sau la care se face referire aici.

 

Vă mulțumim pentru faptul că ați accesat Afacerea noastră (inclusiv informațiile, produsele și/ sau serviciile noastre) și pentru faptul că ați recunoscut, citit și acceptat în mod liber și în lipsa oricărei constrângeri Termenii de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre prin intermediul unei interacțiuni fizice și/ sau a uneia digitale (inclusiv prin intermediul mijloacelor hardware, software, Internet, a oricăror site-uri Internet ale noastre, experiențe digitale, interacțiuni cu platforme de tipul rețelelor de socializare, aplicații mobile, tehnologii proprietare și/ sau informațiilor, produselor și/ sau serviciilor noastre), care constituie părți ale Afacerii RUA – ONLINE COUNTRY S.A.. Vă invităm să vă simțiți liberi să continuați interacțiunea Dumneavoastră cu experiența RUA!

 

Termenii de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre au fost publicați și intră în vigoare astăzi, 26 Martie 2021, și au 28 (douăzeci și opt) de pagini, incluzând 10416 cuvinte, 71662 caractere, și 61399 caractere excluzând spațiile, conform specificațiilor determinate de către Google LLC Docs, prezentate în continuare:

 

ÎN VIGOARE

Versiunea 1.0 – 26 Martie, 2021

PUBLICAT

Versiunea 1.0 – 26 Martie, 2021

ISTORIC VERSIUNI

 1. Versiunea 1.0 – în vigoare 26 Martie, 2021

Data ultimei schimbări: 26 Martie, 2021